Tillstånd på Svenska

ADHDADHD är huvudbegreppet och ADD är en form av ADHD.


En person med ADHD är utåtagerande, hyperaktiv och har svårt med uppmärksamheten. Som barn kan man uppfattas som intensiv och uppmärksamhetskrävande. 


En person med ADHD kan under sin uppväxt präglas av egna upplevelser, förväntningar och krav från sin omgivning som påverkar livssituationen.


 • Symptom hos personer med ADHD:
 • Svårt att kontrollera aggressivt och impulsivt beteende
 • Beteendeproblematik som kan påverka relationer
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårt att sitta still och fokusera - Hyperaktivitet
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Inlärningssvårigheter


Problem att reglera känslor – rörelser, aktiviteter, 

Det blir lätt för mycket eller för lite av något. 

Man är för glad eller för arg, eller för passiv eller för aktiv.


Personer med ADHD (som tillhör den impulsiva/överaktiva gruppen) brukar beskrivas som extremt handlingsbenägna. 


De reagerar på stort och smått men dessvärre ofta utan reflektion eller eftertanke. 

Liksom hos små barn styrs handlandet av impulser och utifrån kommande stimuli, istället för inifrån genom överväganden, tankar, planer och intentioner. 

Följden kan bli att man fattar oöverlagda beslut och reagerar alltför spontant utan att vara beredd på följderna. 


Man försöker hellre tillfredsställa sina omedelbara behov än att jobba för långsiktiga mål. De impulsiva dragen kan bli ännu mer påtagliga i situationer som är ostrukturerade eller vid uppgifter som kräver mycket egen reflektion och eftertanke och om det saknas tydliga mål, yttre styrning och belöningar.


Motivationen är ofta avgörande för om man klarar en uppgift eller inte. Det är vanligt att man har svårt att tåla motgångar eller hinder. 


Impulsiviteten kan också innebära att man har svårt att kontrollera sina känslor och får ofta känsloutbrott och ofta 10 på en 10-gradig skala. Från 0 till 100 på tre sekunder. Man kan ha svårt att stanna upp och lyssna in andra människor, vilket naturligtvis påverkar samvaron och samspelet med andra.

ADDEn person med ADD kan lätt uppfattas som disträ, tystlåten och blyg. 


Vänder problemen inåt, skyller ofta saker på sig själv, tar på sig skulden och får lätt dåligt samvete efter att de haft ett av sina typisk vredesutbrott som kan komma när som helst. 0 till 100 på tre sekunder även här.


Den stora skillnaden är att ADHD individer är oftast utåtagerande, medan ADD individerna vänder saker, inklusive skuld och skam inåt. 


 • Symptom hos personer med ADD:
 • Känsliga mot stökiga, högljudda miljöer
 • Dagdrömmer och har koncentrationssvårigheter, har ofta stora uppmärksamhetsproblem
 • Kan ha problem med sömnen och ha svårt att somna på nätterna när tankarna tar över


Vanligt med olika kombinationer.


Uppmärksamhetsproblemen vid ADD kan se ut på många olika sätt. 

Det kan verka som att personen inte lyssnar på vad andra säger, eller har svårt att uppfatta instruktioner, kan ha svårt att komma igång med uppgifter och att göra färdigt det man påbörjat.


Svårigheterna kan också göra att man tröttnar fort, är oorganiserad, verkar splittrad och disträ, glömmer och tappar bort saker, tappar tråden vid berättande, fastnar i ovidkommande detaljer med mera. Detta kan ge ett allmänt förvirrat och okoncentrerat intryck. 


Störs ofta lätt av saker som händer runt omkring. 

Blir fort uttråkade och har en stark tendens att vända sin uppmärksamhet bort från en pågående uppgift och söker stimulans utifrån.


Britney Spears

Anders Bagge

Frank Andersson

Jim Carrey

Will Smith

Justin Timberlake

Cameron Diaz

Paris Hilton

Översikt över diagnoserna


Det kan verka som en djungel det där med diagnoser. 
Först säger de att ADHD är helt normalt och sedan kategoriserar man
dem som barn med funktionsnedsättning? Hur är detta normalt?
Vem bestämmer vad som är "Normalt".
Vi använder INTE benämningen funktionsnedsättning.
Hör följer lite information om de olika tillstånden.

Vad är:

AspergerAsperger och Autism faller under paraplybenämningen; AST, som är olika grader av Autism, men spektrat är gigantiskt inom AST.
Asperger är en lindrigare form av autism än autistiskt syndrom. 


Aspergers syndrom ligger alltså under denna kategori men är ett tillstånd utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning, viket bland annat påverkar hur en person kommunicerar med och förhåller sig till andra.


Asperger kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel, en annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och/eller begränsade intressen, vilka brukar utvecklas under tidig barndom.

Personer med AST med normal eller hög begåvningsnivå har ofta en ojämn begåvning. 


Färdigheter som kan verka enkla för andra kan te sig svåra till mycket svåra medan man istället är mycket begåvad inom andra områden, exempelvis naturvetenskapliga eller informationsteknologiska.


En del personer med AST kan både vara tillbakadragna och ointresserade av omvärlden medan andra söker socialt umgänge och försöker ha kontakt med andra. Men även om man vill vara social kan man ha svårt att förstå icke-verbala signaler som ansiktsuttryck, kroppsspråk och/eller gester. 

Dessa begränsningar kan göra det svårt att utveckla och att upprätthålla fungerande sociala relationer. 


Någon form av annorlunda språkutveckling, språkförståelse eller användning av språket förekommer hos de flesta personer med AST. En del börjar prata extremt tidigt och kan ibland uttrycka sig formellt och högtravande eller använder språket på ett annorlunda sätt. Andra börjar prata sent eller inte alls. 

En del kan ha svårt att följa det som sägs eller att uppfatta meningen i en konversation. En del personer pratar väldigt mycket, högt, lågt eller utan ordmelodi. Svårigheter med socialt samspel kan göra att man i ett samtal har svårt att ta in lyssnarens känslor och intresse.


Vanligt när man har AST är att man tolkar språket bokstavligt. Det kan innebära att man, även om man har en god begåvning, missuppfattar skämt, ordvändningar och metaforer. Uttryck som ”kasta ett öga på henne” eller ”lägga benen på ryggen” kan då låta obegripliga. 

Great Thunberg

Leonel Messi

Dan Akyroid

AutismSom vi nämnde under Asperger så faller även Autism under paraplybenämningen; AST (Autismspektrumtillstånd)


Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. 

Hur stor funktionsnedsättningen blir är väldigt olika från person till person. Det är vanligt att personer med autism samtidigt har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Autism förekommer också med psykiska eller fysiska sjukdomar.


Symtom:

Vid autism hos barn och vuxna finns det svårigheter inom två områden:


 • Begränsningar i socialt samspel och kommunikation
 • Upprepande beteenden och begränsningar i intressen och aktiviteter.


Skillnader mellan Autism och Asperger.

Inlärningssvårigheter se olika ut. Högfungerande Autism kan liknas mer vid Asperger än en mer svår variant av autismtillståndet. 


Ett autismtillstånd kan även innebära större inlärningssvårigheter än vad personer med Asperger ofta har. 

Skillnaderna kan dock variera och gränserna mellan de två tillstånden kan vara väldigt diffusa, vilket medför att det finns olika åsikter om detta.


Likheter mellan tillstånden:

Det kan vara enklare att peka på likheterna mellan Aspergers och Autism. Några av dem är ofta följande: kommunikationssvårigheter (verbal och/eller ickeverbal sådan) och svårigheter med att utveckla kontakter människor emellan, svårigheter med föreställningsförmåga och svårt att avläsa sociala koder och beteendemönster hos människor. 


Observera dock att alla dessa symtom kan vara olika framträdande hos olika personer med dessa diagnoser

Albert den store

Charles Darwin

Wolfgang Amadeus Mozart

Rain Man

Sir Anthony Hopkins

Camp Wellness

Your holistic alternative


Familjeorienterade veckolånga Camps i underbara Marbellaområdet 

Family oriented, week long Camps in wonderful Marbella area. 

+46 707 - 99 66 36
+ 44 20 8638 8411 


Vi finns bara ett samtal bort.
We are only a short conversation away


info@campwellness.se 

© Copyright. All Rights Reserved.